Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

DEFINICJE

 

Administrator: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o .
z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. Leśna  1, 39-460, (PGKiM Sp. z o.o) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000171618.

 

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

 

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.

 

Przetwarzanie danych: „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH PRZETWARZANIE PRZEZ ADMINISTRATORA


Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe swoich klientów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami właściwymi do zakresu przetwarzania oraz RODO.
Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi zawartej w umowie i do momentu jej zakończenia. Okres przetwarzania danych  może także wynikać z przepisów prawa, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
Klient jest zawsze informowany podczas pozyskiwania danych o celu przetwarzania przez Administratora danych. Administrator zapewnia bezpieczeństwo i poufność zbieranych
i przetwarzanych danych.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA


Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna
W  przypadku gdy Administrator otrzyma korespondencję e-mailową lub tradycyjną od osoby niebędącej jeszcze klientem Administratora, np. z zapytaniem o usługę, dane zawarte w tej korespondencji będą przetwarzane wyłącznie w celach załatwienia sprawy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), z jaką zwrócono się do PGKiM Sp. z o.o.. Administrator może poprosić o podanie dodatkowych danych w takim zakresie i wyłącznie w takim, jaki będzie niezbędny do załatwienia sprawy, z jaką zwrócono się do niego, a brak podania owych danych uniemożliwiać będzie pozytywne rozwiązanie sprawy lub podjęcie się wykonania określonej usługi czy celu..

 

Formularz kontaktowy na stronie internetowej
Za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej osoba  ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu wykonania usługi. Dane osobowe przesłane w formularzu przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję  (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

 

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Odmowa udzielenia żądanych informacji uniemożliwi obsługę i załatwienie sprawy przez Administratora.


Monitoring wizyjny

Teren zarządzany przez Administratora jest objęty monitoringiem wizyjnym oraz obowiązuje na nim kontrola wstępu. Jest to niezbędne do zachowania bezpieczeństwa osób i mienia, którym zarządza PGKiM Sp. z o.o..  W związku z tym istnieje konieczność podania danych osobowych w celu uzyskania wstępu na teren Administratora, odmowa podania danych skutkuje brakiem zgody na wstęp. Dane zbierane w ten sposób używane są wyłącznie przez PGKiM Sp. z o.o.  w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń  lub obrony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 


Rekrutacja
Wszelkie dane osobowe uzyskiwane przez Administratora w procesie rekrutacyjnym (w CV czy liście motywacyjnym) są przetwarzane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym  i usuwane po jego zakończeniu w razie odrzucenia kandydatury lub za otrzymaniem dodatkowej zgody przetrzymywane prze Administratora do przyszłych celów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Administrator zwraca uwagę, aby osoby kandydujące unikały przekazywania innych informacji niż te, o które prosi Administrator w ogłoszeniu o pracę (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Wszelkie dodatkowe i zbędne dla Administratora informacje nie będą zbierane, przetwarzane ani też uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych jest niezbędna do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w przypadku pozyskania danych niewymagających przepisami prawa, w takim wypadku brak zgody w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych uniemożliwia rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej (art. 6 ust. 1 lit a RODO);. 


Przetwarzanie danych osobowych w zamówieniach publicznych i niepublicznych
Administrator zgodnie z prawem przetwarza dane osobowe Wykonawców w trakcie prowadzenia postępowań w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
Dane osobowe Wykonawców przetwarzane są w celu umożliwienia udziału w postępowaniu i jego przeprowadzenia, zgodnie z przepisami PZP (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a w razie wyboru oferty wykonawcy, także w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). W przypadku  prowadzenia postępowań niepublicznych, podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z wykonawcą (art. 6 ust. 1lit b RODO).
Dane osobowe osób (kwalifikacje, uprawnienia, forma zatrudnienia, dane kontaktowe) podanych przez Wykonawcę w dokumentacji przetargowej mogą być przetwarzane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit c i f RODO) przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania, wybrania oferty a w razie zawarcia umowy – także przez okres jej wykonania.

 

Zbieranie danych w innych przypadkach
Podanie danych osobowych w wizytówkach jest dobrowolnym działaniem w celu przetwarzania nawiązanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie w zakres w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażeniem zgody, Administrator wyda dane dostarczone przez osobę której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Osoba uprzednio taką zgodę wyraziła,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora .

 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

ZMIANY POLITYKI


Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeb aktualizowana.
Aktualna wersja obowiązuje od 25 maja 2018 r.