Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

O Firmie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,

ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba

KRS 0000171618

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 11.391.500,00zł

        Wspólnicy: Gmina Nowa Dęba – 100 %

        

        Zatrudnienie: 112 osób

       

        NIP: 8670003134

        

        REGON: 830353374

DZIAŁALNOŚĆ:

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną,

Zarządzanie nieruchomościami,

Usługi sprzętowo-transportowe,

Utrzymanie czystości dróg, placów i ciągów pieszych,

Usuwanie nieczystości stałych,

Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

Utrzymanie Cmentarza Komunalnego,

Utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień,

Projektowanie i zakładanie ogrodów,

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.