Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Rys Historyczny

Rys Historyczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie do dnia 7 lipca 1982 roku funkcjonowało jako Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział w Nowej Dębie.

Z dniem 7 lipca 1982 r. Zarządzeniem Nr 9/82 Naczelnika Miasta i Gminy w Nowej Dębie z dnia 9 czerwca 1982 r powołane zostało do życia samodzielne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie. Powołane przedsiębiorstwo wpisane zostało do rejestru przedsiębiorstw państwowych w dniu 7 lipca 1982 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny Sygn. Akt Rpp 52. Zasadniczym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa było świadczenie podstawowych usług komunalnych dla społeczności lokalnej w mieście i gminie Nowa Dęba.

Z dniem 1 lipca 1997 r. zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 19 czerwca 1997 r. Nr XLI/312/97 dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe przekształcone zostało w Spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem gminy. Spółka wpisana została do rejestru Handlowego pod numerem RHB-799 w dniu 27.10.1997 w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu.

W związku ze zmianą prawa dotyczącego rejestru przedsiębiorców, obecnie Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000171618.

Z dniem 28.09.2012 r. nastąpiło połączenie spółek: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, jako spółki przejmującej, ze spółką Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenia dokonano na zasadach ujętych w Planie Połączenia Spółek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2012 r., który został dołączony do akt KRS Nr 0000171618 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.