Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Podstawy prawne

Podstawy prawne

► Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ma swoją siedzibę w Nowej Dębie przy
ul. Leśnej 1.

► Organem założycielskim spółki jest Gmina Nowa Dęba działająca na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr.9 poz. 43 z 1997 roku) i Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 19 czerwca 1997 roku nr XLI/312/97.

► Podstawą prawną działalności Spółki stanowi Akt przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w jednoosobową Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością i Akt założycielski sporządzone w formie Aktu Notarialnego w dniu 22.08.1997 roku w Kancelarii Notarialnej.

► Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem RHB-799 w dniu 27.10.1997 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy (obecnie Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000171618).

► Numer Identyfikacyjny REGON: 830353374

►Numer Identyfikacji podatkowej NIP: 867-000-31-34

► Kapitał Zakładowy Spółki wynosi: 11.391.500,- zł i podzielony jest na 23 223 udziały o równej wartości po 500,- zł każdy. Wszystkie udziały w Spółce należą do gminy Nowa Dęba z prawem objęcia udziałów przez pracowników Spółki zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

► Spółka prowadzi pełną rachunkowość księgową zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (Dz. U. Nr.121 poz. 591 z późn. zm.)

► Spółka posiada wymagane przepisami prawa koncesje: na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła – wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie.

► Uprawnienia – licencję do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.

► Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

► Władzami Spółki zgodnie z Aktem Notarialnym są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników. Ich kompetencje zostały określone w umowie Spółki.