Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Przedmiot działania

Przedmiot działania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. jest jednostką gospodarczą użyteczności publicznej powołaną na czas nieograniczony celem świadczenia bieżących usług komunalnych dla społeczności lokalnej na obszarze gminy Nowa Dęba oraz gmin ościennych w następującym zakresie:

► 81.29.Z – pozostałe sprzątanie,
► 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
► 36.00.Z – pobór i dostarczanie wody,
► 37.00.Z – odprowadzenie i czyszczenie ścieków,
► 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
► 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

► 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi,

► 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

► 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem,

► 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

► 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

► 96.03.Z – pogrzeby i działalność pokrewna,

► 71.11.Z – działalność w zakresie architektury,

► 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.