Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Projekt PROW 2014-2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola w gminie Nowa Dęba

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola”

mająca na celu umożliwienie rozwoju lokalnego miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola, poprzez poprawę infrastruktury technicznej, tj. budowę kanalizacji sanitarnej o łacznej długości 15419mb oraz sieci wodociągowej o długości 393mb.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

PGKiM Sp. z o.o. w dniu 6.listopada 2017 r. podpisało Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00058-65150-UM0900050/17 z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola”.

 

Całkowity koszt inwestycji objętej projektem wynosi 3.608.343,63 zł netto (4.438.262,66 zł brutto), wartość pomocy: 1.998.591,- zł;

w tym:

etap I – kwota netto: 2.195.584,51 zł (brutto: 2.700.568,95 zł)

etap II – kwota netto: 1.412.759,12 zł (brutto: 1.737.693,72 zł)

 

Terminy realizacji poszczególnych etapów:

I etap do 15.09.2018 r.

II etap do 31.08.2019 r.

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

1. Budowa grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni, ogrodzeniem oraz wykonaniem dróg dojazdowych do przepompowni oraz budowa 0,393 km sieci wodociągowej. Zakres szczegółowy obejmuje:

a) budowa kanalizacji grawitacyjnej w zakresie średnic 160-315 mm i kanalizacji tłocznej w zakresie średnic 90-110 mm wraz z uzbrojeniem (studnie rewizyjne) o łącznej długości ok. 15,419 km,

b) uzbrojenie sieci w studzienki przelotowe rewizyjne i rozprężne o średnicach 415-1500 mm,

c) wykonanie 9 sztuk przepompowni ścieków wraz z ogrodzeniem i drogami dojazdowymi,

d) wykonanie zasilania elektroenergetycznego przepompowni,

e) odtworzenie dróg, ciągów pieszych, terenów zielonych,

f) prace geodezyjne – tyczenie tras, inwentaryzacja powykonawcza,

 

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty) o długości ok. 0,393 km

 

Realizacja zadania prowadzona będzie w dwóch etapach:

Etap I obejmuje:

– zlewnie przepompowni P1, P2, P3, P4, P5, P8, począwszy od studzienki rozprężnej SR10 i od studzienki rozprężnej SR12. Główny kolektor tłoczny z przepompowni P1 włączony będzie do istniejącego kolektora na dz. nr ewid. 373 w Tarnowskiej Woli. Kanalizację grawitacyjną o średnicy kanałów 200-315 mm i dł. ok 7,142 km, kanalizację ciśnieniową o średnicy 90-110 mm i dł. ok. 2,832 km.

– budowę sieci wodociągowej o śr. 90 mm i dł. ok. 0,393 km wraz z montażem 4 szt. zasuw i 3 hydrantów nadziemnych i wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej.

 

Etap II obejmuje zlewnie przepompowni P6, P7, P9. Kanalizację grawitacyjną o średnicy kanałów 160-250 mm i dł. ok 3,978 km, kanalizację ciśnieniową z rur o średnicy 90-110 mm i dł. ok. 1,467 km.

 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna.