Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Działanie 4.3.2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, w dniu 30 marca 2021 r. podpisało umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu pn.

„Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla Gminy Nowa Dęba – etap II”.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi:             3 992 243,91 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 165 320,25 PLN

Kwota uzyskanego dofinansowania to:       1 636 154,02 PLN. 

 

Celem projektu jest poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Nowa Dęba.

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych obejmujących etap II poprawy zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba poprze realizacje trzech zadań:

 

Zadanie nr 1: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody – etap II.

Zadanie realizowane będzie na działce nr ewidencyjnym 1111 obręb 182004_5.0007 będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. W ramach tego zadania planuje się rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie o:

a)    Zbiorniki retencyjne i komora zasuw

Przewiduje się budowę dwóch wolnostojących nowych zbiorników retencyjnych.

b)    Napowietrzanie końcowe/ usuwanie rozpuszczalników

Przewiduje się, że usuwanie rozpuszczalników będzie końcowym etapem obróbki wody. W tym celu będą zastosowane trzy wieże desorpcyjne (strippingowe) o wysokiej wydajności desorpcji. 

 

Zadanie nr 2: Modernizacja Głębinowego Ujęcia Wody w Nowej Dębie – etap II

W ramach tego zadania przewiduje się wymianę agregatów pompowych wraz z urządzeniami zabezpieczająco-sterującymi (UZS). Pobór wody będzie prowadzony tak jak obecnie wielootworowym ujęciem ze studni czwartorzędowych: S-IA, S-1Tr, S-2c, S-IIIA, S-4c, S-6b, S-7b, S-8b, S-9. W ramach projektowanej modernizacji przewiduje się wymianę agregatów pompowych wraz z UZS w poszczególnych studniach głębinowych.

 

Zadanie nr 3: Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Nowa Dęba

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w ramach Trasy nr 9 „ Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem w ulicy Łagockiego „Bocznej” w Nowej Dębie na działkach oznaczonych numerami:  614, 611/2, 612, 609, 608, obręb 1 – Nowa Dęba.