Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

NFOŚiGW

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba”


Projekt dofinanowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

TERMIN REALIZACJI:  lata 2018-2021

 

CEL PROJEKTU:
Celem ogólnym projektu jest kompleksowe rozwiązanie istniejących problemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji i dostosowanie istniejącego systemu ściekowego do wymogów dyrektywy 91/271/EWG.
Planowane efekty projektu przedstawiają się następująco:
1. Zabezpieczenie aglomeracji Nowa Dęba w zakresie możliwości oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG
2. Zmniejszenie częstotliwości występowania, rozmiarów oraz uciążliwości awarii w sieci wodno-kanalizacyjnej dzięki wyposażeniu PGKiM Sp. z o.o. w nowoczesne urządzenia diagnostyczne, remontowe i pomocnicze.
3. Usprawnienie systemu wodociągowego w mieście poprzez jego rozbudowę i modernizację,
4. Ograniczenie oddziaływania aglomeracji Nowa Dęba na środowisko naturalne dzięki wyeliminowaniu przekroczeń standardów oczyszczonych ścieków określonych w pozwoleniu wodno–prawnym
5. Poprawa zarządzania środowiskiem oraz życia mieszkańców.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 37 563 342,85 zł
Podatek VAT: 6 965 388,18 zł
Koszty kwalifikowane: 30 597 954,67 zł
Kwota pożyczki z NFOŚiGW: 10 836 929,00 zł


ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

 

Lp.

Nazwa zadania

Opis działań

1.

Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Nowej Dębie

Zakres prac w ramach tego działania przewiduje modernizację istniejącego i budowę nowego ciągu technologicznego w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Roboty budowlane obejmują modernizację obecnego ciągu mechaniczno – biologicznego i budowę nowego ciągu technologicznego. Obecne parametry oczyszczalni:12 250 RLM, 3500m3/dobę; docelowo 24 500 RLM, 4000 m3/dobę.

2.

2.1. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowa Dęba – etap I

Zakres prac obejmuje modernizację/remont ok. 1,49 km sieci kanalizacyjnej oraz studnie kanalizacyjne. przy wykorzystaniu metod bezwykopowych.

2.2. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowa Dęba – etap II

Zakres prac obejmuje modernizację/remont ok. 7,70 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz studnie kanalizacyjne – przy wykorzystaniu technologii bezwykopowych.

3.

Budowa przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli wraz z przebudową podłączeń sieci do przepompowni, jej zasilania elektrycznego i AKPiA

Zadanie dotyczy przebudowy (budowy nowej) przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli. Nowa przepompownia zostanie zlokalizowana bezpośrednio przy istniejącej (starej) przepompowni, która obecnie jest wyeksploatowana technologicznie. Prace budowlane w ramach zadania obejmują budowę nowej przepompowni wraz z infrastrukturą, likwidację starej instalacji oraz wykonanie ogrodzenia terenu.

4.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Dębie wzdłuż ulic: Borowej, Lipowej i Działowej

Zadanie zostało zrealizowane w 2015 r. Obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Borowej, Lipowej i Działowej. W jego wyniku wybudowano wodociąg o długości łącznej ok. 0,8 km (818 mb, w tym 255 mb przy ul Działowej oraz 563 mb wzdłuż ul. Borowej i Lipowej). 

5.

Budowa hydroforni „Strażacka” wraz ze zbiornikiem i rurociągami

Zakres prac obejmuje dostawę i montaż zestawu hydroforowego wraz ze zbiornikiem i rurociągami oraz kolektorami. Ponadto prace dotyczyć będą również wykonania ogrodzenia wokół hydroforni.  

6.

Zakup sprzętu i wyposażenia

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt – środki transportu oraz wyposażenie ruchome służące do eksploatacji sieci kanalizacyjnej:

1) Ładowarka kołowa hydrauliczna „teleskopowa”, 2) Samochód ciężarowy specjalny z możliwością zakładania wymiennych nadwozi,

3) Urządzenie kombinowane ssąco-płuczące do zamontowania na podwoziu samochodu ciężarowego (do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji)

4) Cysterna asenizacyjna, do montażu na podwoziu samochodu ciężarowego.

5) Przenośny zestaw do inspekcji TV rur i kanałów sanitarnych,

6) Szczelny kontener do gromadzenia i przewozu osadu ściekowego – 4 sztuki.

7) Agregat prądotwórczy przenośny służący do zasilania przenośnego zestawu do inspekcji TV rur i kanałów sanitarnych.