Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Działanie 4.2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, w dniu 20 lutego 2018r. podpisało umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu pn.

„Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie”.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 679 924,73 zł. Kwota uzyskanego dofinansowania to 384 173,90zł. 

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na obszarze Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez modernizację kompleksu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie.

 

W ramach projektu zostanie przebudowana istniejąca wiata magazynowa (Wiata nr 1), pełniąca obecnie funkcję magazynową dla segregowanych odpadów. W ramach robót budowlanych zostanie wymienione pokrycie dachu z eternitu na blachę, zostaną wykonane zabezpieczenie antykorozyjne, wyrównanie posadzki oraz zamknięcie ścian z blachy.

Ponadto powstanie nowa wiata magazynowa (Wiata nr 2), która będzie również pełnić funkcje czasowego magazynowania odpadów segregowanych, w tym odpadów niebezpiecznych i ZSEE.

Powierzchnia gruntu w PSZOK zostanie utwardzona jako droga przejazdowa oraz plac manewrowy, zostana wykonane miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla niepełnosprawnych.

Zostanie wykonane włączenie do kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologiczna oraz instalacja oświetleniowa terenu i zasilająca wiaty.

Wiaty zostaną wyposażone w odpowiednie regały, kontenery, pojemniki na odpady niebezpieczne oraz urządzenie służące do transportu odpadów. Ciekawostką może być fakt utworzenia stanowiska do odzyskiwania odpadów, wyposażone w stół roboczy i komplet narzędzi do demontażu. Jeśli mieszkaniec uzna, że dany przedmiot po demontażu lub naprawie, może mu jeszcze służyć, będzie mógł skorzystac z przygotowanego miejsca i narzędzi.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone również działania promocyjne, mające na celu upowszechnianie wiedzy nt segregacji odpadów i zachęcanie mieszkańcow gminy Nowa Dęba do zwiększania liczby odpadów segregowanych.